Regulamin Funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ

IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIRMINGHAM W CZASIE EPIDEMII

 

Obowiązuje od 12 września 2020 r.

 

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin powstał w oparciu o wytyczne Ministerstwo Edukacji (Department for Education) opracowane dla szkół regularnych i uzupełniających działających na terenie Anglii.
 2. Celem wprowadzenia procedur zawartych w regulaminie jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, w środowisku szkolnym.

 

II Sposób organizowania zajęć

 1. Zajęcia dla klas 1 – 6 prowadzone są w systemie rotacyjnym – stacjonarnie i online.
 2. Uczniowie klas: przedszkole, klasy: 7, GCSE1, GCSE2, A Level uczęszczają na zajęcia o charakterze stacjonarnym.
 3. Charakter zajęć może ulec zmianie wraz z sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie, na którym znajduje się szkoła.
 4. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (w tym zaburzenia powonienia i smaku), bez podwyższonej temperatury oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Uczniowie zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad higieny – częstego mycia i dezynfekcji rąk.
 6. Uczniowie mogą, nie muszą, zakrywać usta i nos na terenie szkoły i podczas zajęć. Obowiązek noszenia maseczek będzie nakazany przez regulacje rządowe wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną.
 7. Dzienny plan zajęć uczniów ogranicza ich przemieszczanie się pomiędzy klasami i po korytarzu do niezbędnego minimum.
 8. Uczniowie poruszają się po szkole zgodnie z oznaczonymi kierunkami ruchu. Korzystają tylko z wyznaczonych dla ich grup toalet.
 9. Wewnętrzne przerwy w lekcjach wyznaczane są indywidualnie przez nauczyciela i dopasowane są do potrzeb uczniów.
 10. Przerwy poza budynkiem szkoły i wyjścia poza teren szkoły zostają zawieszone do odwołania.
 11. Podczas zajęć uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych.
 12. Uczniowie nie przynoszą ze sobą zbędnych przedmiotów, np. zabawek.

 

III Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani tylko przez 1 rodzica/opiekuna.
 2. Wejście i wyjście ze szkoły przeznaczone dla Polskiej Szkoły znajduje się z tyłu budynku, od strony playground (dużego parkingu).

Wychowawcy klas będą czekali na uczniów w wyznaczonych miejscach przed wejściem do budynku

lub, w zależności od pogody, wewnątrz budynku, w salach lekcyjnych lub w korytarzu (tzw.,,linku’’).

Opiekunowie i rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.

Czekający na zewnątrz budynku muszą zachować między sobą dystans:

– min. 1m od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi

– min. 1m od pracowników szkoły

 

Po zakończonych zajęciach nauczyciele będą wyprowadzać uczniów z budynku.

 

Czas trwania zajęć:

PRZEDSZKOLE – KL.3 9.00 – 12.00
KL.4 – KL.7 9.10. – 12.10
GCSE1 – A LEVEL 9.20 – 12.20

 

W godzinach 9.30 – 12.00 budynek szkoły będzie zamknięty. Kontakty będą odbywały się tylko drogą telefoniczną – tel. do administracji 0789 8781 383.

Na teren budynku będą wpuszczane tylko osoby po wcześniejszym umówieniu się/zadzwonieniu do administracji.

 

IV Kontakty z osobami z zewnątrz

 

 1. Komunikacja pomiędzy dyrekcją, administracją, nauczycielem a opiekunami odbywać się będzie głównie z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom za pomocą strony internetowej, profilu Fb, poczty elektronicznej i szkolnego portalu do nauki online.
 3. Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów do podania aktualnych numerów kontaktowych (najlepiej dwóch), rodzice powinni być dostępni i gotowi do niezwłocznej reakcji w razie otrzymania wiadomości o budzącym niepokój stanie zdrowia dziecka.

 

V Czynności higieniczno – sanitarne

 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są zdezynfekowania rąk.
 2. Prace porządkowe na terenie szkoły, prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 3. Wprowadza się obowiązek wietrzenia sal, w miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych drzwiach.

 

VI Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażeniem

 1. W przypadku zauważenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych szkoła ma obowiązek zapewnić mu opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, odizolować dziecko od innych uczniów i pracowników szkoły.
 2. Jeżeli do szkoły uczęszcza rodzeństwo ucznia, u którego wystąpią objawy chorobowe, także zostanie odizolowane od pozostałych uczniów i pracowników szkoły.
 3. O wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka/dzieci pracownik szkoły (nauczyciel) natychmiast musi powiadomić rodzica ucznia, dyrektora szkoły.
 4. Każdy rodzic zobowiązany jest do umówienia testu dla dziecka i przestrzegania wszystkich zasad NHS.

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą realizowane zalecenia NHS.

 

VII Pozostałe regulacje

 1. Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest risk assessment opracowany w oparciu o risk assessment szkoły Bishop Walsh.

 

Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią risk assessment i treścią niniejszego regulaminu oraz bezwzględnego przestrzegania zasad w nich zawartych.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ