logo ciemne eng

Regulamin Funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ

IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIRMINGHAM W CZASIE EPIDEMII

 

Obowiązuje od 11 września 2021 r.

 

I Postanowienia ogólne

 1. Celem wprowadzenia procedur zawartych w regulaminie jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, w środowisku szkolnym.
 2. Punkty niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną.

 

II Sposób organizowania zajęć

 1. Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywają się stacjonarnie. Charakter zajęć może ulec zmianie wraz z sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie, na którym znajduje się szkoła.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (w tym zaburzenia powonienia i smaku) oraz bez podwyższonej temperatury.
 3. Uczniowie zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad higieny – częstego mycia i dezynfekcji rąk.
 4. Uczniowie mogą, nie muszą, zakrywać usta i nos na terenie szkoły i podczas zajęć. Obowiązek noszenia maseczek będzie nakazany przez regulacje rządowe wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną.
 5. Dzienny plan zajęć uczniów ogranicza ich przemieszczanie się pomiędzy klasami i po korytarzu do niezbędnego minimum.
 6. Wewnętrzne przerwy w lekcjach wyznaczane są indywidualnie przez nauczyciela i dopasowane są do potrzeb uczniów.
 7. Podczas zajęć uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych.

III Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 1. Wejście i wyjście ze szkoły przeznaczone dla Polskiej Szkoły znajduje się z tyłu budynku, od strony playground (parkingu).
  Przed rozpoczęciem zajęć wychowawcy klas czekają na uczniów w wyznaczonych miejscach przed wejściem do budynku lub, w zależności od pogody, wewnątrz budynku, w salach lekcyjnych lub w korytarzu (tzw.,,linku’’).
  Opiekunowie i rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.
  Czekający na zewnątrz budynku powinni zachować między sobą dystans.
  Po zakończonych zajęciach nauczyciele będą wyprowadzać uczniów z budynku.

 

Czas trwania zajęć:

PRZEDSZKOLE – KL.3 9.00 – 12.00
KL.4 – KL.7 9.10. – 12.10
KL.8 – A LEVEL 9.20 – 12.20

 

Na teren budynku będą wpuszczane osoby tylko po wcześniejszym umówieniu się/zadzwonieniu do administracji (tel. do administracji 0789 8781 383).

 

IV Kontakty z osobami z zewnątrz

 1. Komunikacja pomiędzy dyrekcją, administracją, nauczycielem a rodzicami i opiekunami odbywać się będzie głównie z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom za pomocą strony internetowej, profilu Fb, poczty elektronicznej i szkolnego portalu do nauki online.
 3. Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów do podania aktualnych numerów kontaktowych (najlepiej dwóch), rodzice powinni być dostępni i gotowi do niezwłocznej reakcji w razie otrzymania wiadomości o budzącym niepokój stanie zdrowia dziecka.

 

V Czynności higieniczno – sanitarne

 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są zdezynfekowania rąk.
 2. Osoby wchodzące na teren szkoły mogą, nie muszą, zakrywać nos i usta.
 3. Prace porządkowe na terenie szkoły prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 4. Wprowadza się obowiązek wietrzenia sal, w miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych drzwiach.

 

VI Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażeniem

 1. W przypadku zauważenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych szkoła ma obowiązek zapewnić mu opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, odizolować dziecko od innych uczniów i pracowników szkoły.
 2. O wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka/dzieci pracownik szkoły musi powiadomić rodzica ucznia, który poproszony zostanie o niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły.
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą realizowane zalecenia NHS.

 

Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz bezwzględnego przestrzegania zasad w nim zawartych.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ